معارضان سوری درخواست سازمان ملل برای گفتگو را رد کردند