خسارت 3 هزار میلیون ریالی تگرگ به باغات و اراضی کشاورزی پلدشت