شهریاری: چون تماشاگران خوشحال بودند، بازیکنان هم خوشحالی کردند!