فشار به روی ملوان و بنده به اندازه شب اول قبر بود!/بازیکنان خطه شمال با غیرت هستند