قنبرزاده: وسایل ارتباط جمعی در ورزشگاه یادگار امام از دقیقه 87 از کار افتاد