دادگاه فرانسوی، یک عضو القاعده را به 8 سال زندان ...