عمده سیاست های پیامبر اکرم در برابر مخالفان با رویکردی مسالمت آمیز همراه بود