فیلم/ شعارهای مردم در مسجد جامع افسریه برای دکتر احمدی نژاد