مسئولان نمایشگاه کتاب اراده کافی برای رفع مشکلات ندارند