ارزیابی کیفی خودروها بر اساس شاخص‌های جدید از خرداد/ درخواستی برای واردات شورلت نداشتیم