توقیف محموله یک میلیارد و 480 میلیون ریالی سیگار قاچاق در همدان