باند دوم محور شهرکرد – بن باحضور معاون رییس جمهور افتتاح شد