احتمالاً تا ده روز دیگر دادگاهی برای صدور رای پرونده فرودگاه جده تشکیل می‌شود