تبادل تجربیات ایران و ترکیه در میزبانی ازآوارگان خارجی و همکاری در امور زنان