قنبرزاده: خبر اشتباه مساوی شدن سپاهان در نتیجه نفت و تراکتورسازی تاثیرگذار بود