آیت الله عیسی قاسم: بحرینی ها شایسته دستیابی به همه ...