اولين شوخي با برد پرسپوليس/ احتمال تغيير نتيجه وجود دارد