عنایتی: بازیکنان چه گرفته‌اند که می‌خواهند جریمه هم بشوند