رکود صنعت نساجی و پوشاک؛ اینجا هم پای چشم بادامی ها در میان است