تکرار تاریخ/ اشتباه مشابه استقلالی‌ها و تراکتوری‌ها