مهارت خلبان، هواپیمای آموزشی را به سلامت در آبیک قزوین به فرود نشاند