حبس ابد برای شهروند سعودی به خاطر حمله به سفارت آمریکا