مسابقات بین‌المللی قرآن در ایران امتیازات ویژه‌ای نسبت به سایر کشورها دارد