تراکتوری‌ها از اوج شادی به غم فرو رفتند/ اولیویرا در مرز سکته+گزارش تصویری