قصه‌های رستم وسهراب و رستم و اسفندیار به لحاظ دراماتیک بسیار قوی هستند