شبکه «التغییر» پیامی صوتی از عزت ابراهیم الدوری پخش کرد!