مهم‌ترین اقدام پژوهشکده ثامن انسجام به گروه‌های مطالعاتی مشهد است