جشنواره گردشگری سفر به دشت شقایق کالپوش در میامی برگزار شد