دولت از طرح توسعه بافت پیرامون حرم مطهر رضوی و هوشمند سازی شهر مشهد حمایت می کند