بازیکنان تیم نفت بدون مصاحبه کردن از ورزشگاه رفتند