رییس سازمان میراث فرهنگی فاز دوم کتابخانه آرامگاه فردوسی را افتتاح کرد