آخرین پیامک دختری که دیروز در خوابگاه دانشگاه خودکشی کرد چه بود؟