برگزاری نشست خبری مربیان تراکتورسازی با نفت تهران در هاله ابهام