پینگ پنگ باز جوان کردستانی به مسابقات آسیای میانه اعزام شد