معاون وزیر ارتباطات: شورای سراسری راهبردی فناوری نوین در زیارت تشکیل می شود