هجوم اصفهانی‌ها به میکسدزون ورزشگاه/ فرکی هم بدون مصاحبه رفت