دروغ بزرگ ناظران فدراسیون و سازمان لیگ به تراکتورسازی/ شما قهرمان شده اید!