مدیرعامل باشگاه نفت تهران: در رختکن قفل است و از بیرون خبری نداریم