تراکتوری ها صندلی ها و شیشه های ماشین را شکستند+عکس