تنها کسانی که باور به قهرمانی سپاهان داشتند، بازیکنان بودند