بهره مندی سه هزار نفر از مردم بی بضاعت مراوه تپه از خدمات طرح خیریه نور آوران