به هوادارن تراکتور سازی گفته بودند شما قهرمان شده اید!