فرکی: قهرمانی را به شهدا و مردم اصفهان تقدیم می کنیم