جنتی: بزرگان کرمان ستارگان درخشان آسمان فرهنگ و هنر ایران هستند