مقابل فولاد موقعیت های صد در صد گل را از دست دادیم | امیدوارم برای فصل آینده شرایط بهتر شده و ما عملکرد