طنز/ موضوع انشا: نقش نمایشگاه کتاب در پیشرفت چیزها!