انتظار پیشکسوتان از میزبانی همدان بهتر از شرایط موجود بود