(تصاویر) غم و خشم هواداران استقلال پس از شکست در مقابل حریف دیرینه