خوشحالم برای این تیم قهرمان بازی می کنم | پیراهن سپاهان را به کلکسیون افتخاراتم اضافه می کنم