ظریف برای پاسخگویی به سوال نمایندگان به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می آید